02.10.2022թ., Կիրակի
«ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

         ԿԳ         

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզու     1,2 2
Հայ գրականություն     1,2 2
Հայոց պատմություն     1,2 2
Հասարակագիտություն     1  
Անգլերեն լեզու     1,2  
Ռուսաց լեզու     1,2  
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր     1,2 2
Երկրաչափություն     1,2 2
Ֆիզիկա     1,2  
Ֆիզիկական կուլտուրա     1,2 2
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 1 2    
Անգլերեն լեզու 1 2    
Համակարգչային օպերատորություն   2    
Դռների պատրաստման հմտություններ   1    
Պատուհանների պատրաստման հմտություններ   1    
Տախտակե հատակի փայտե շինվածքամասերի պատրաստման հմտություններ   2    
Տանիքի փայտե շինվածքամասերի պատրաստման հմտություններ   2    
Փայտե կահույքի պատրաստման հմտություններ   1    
Փայտի մշակման տեխնոլոգիա 1      
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, ԿԳ-ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ