02.10.2022թ., Կիրակի
«ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 1 2  
Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2    
Իրավունքի հիմունքներ 2    
Պատմություն 1    
Անգլերեն լեզու 1 2  
Ֆիզիկական կուլտուրա 1 2  
Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ   1  
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր   2  
Հաղորդակցություն   1  
Անվտանգություն և առաջին բուժօգնություն   1  
Համակարգչային օպերատորություն   2  
Խոհարարության պատմություն   1  
Հիգիենայի և սննդի անվտանգության ապահովում   1  
Խոհանոցային սարքավորումների շահագործում   1  
Խոհարարական աշխատանքների նախապատրաստում   1  
Սննդամթերքի ջերմային մշակում   1  
Կերակրատեսակների պատրաստում և ձևավորում: Նախուտեստ   2  
Կերակրատեսակների պատրաստում և ձևավորում: Հիմնական   2  
Կերակրատեսակների պատրաստում և ձևավորում: Աղանդներ   2  
Պահանջագիր և հաշվետվություն   2  
Ֆուրշեթների կազմակերպում   2  
Մրգերի և բանջարեղենների կարվինգ 2    
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ