02.10.2022թ., Կիրակի
«ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 1 2  
Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ   2  
Քաղաքագիտության և սոցոլոգիայի հիմունքներ 1    
Ֆիզիկական կուլտուրա 1 2  
Անգլերեն լեզու 1 2  
Իրավունքի հիմունքներ 2    
Քաղպաշտպ. և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 2    
Անվտանգություն և առաջին բուժօգնություն   1  
Հաղորդակցություն   1  
Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ   2  
Պատմություն 1    
Օպերացիոն համակարգեր   1  
Համակարգչային ցանցեր   1  
Տեղեկատվության ապահովման տեխնիկական միջոցներ   1  
Փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա   1  
Ներկայացումների պատրաստման տեխնոլոգիա   2  
Էլեկտրոնային աղյուսակներ   2  
Վեկտորային գրաֆիկայի հիմունքներ   2  
Կետային գրաֆիկայի հիմունքներ   2  
Տեղեկատվության անվտանգության ապահովում   1  
Հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ   2  
Համակարգչային գործավարություն   2  
Web տեխնոլոգիա   2  
IP հասցեները, Web բաներների մշակումը 1    
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ