02.10.2022թ., Կիրակի

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ», «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ», «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզու   1 2
Հայ գրականություն   1 2
Հայոց պատմություն   1 2
Անգլերեն   1  
Ռուսաց լեզու   1,2  
Հասարակագիտություն   1  
Մաթեմատիկա   1 2
Կենսաբանություն   1 2
Քիմիա   1,2  
Ֆիզիկա   1  
Աշխարհագրություն   1  
Ֆիզիկական կուլտուրա   1,2  
ՆԶՊ   1,2  
Ինֆորմատիկա   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ