02.10.2022թ., Կիրակի

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


Մանկավարժական խորհրդի կազմում ընդգրկվում են՝ տնօրենը, ուսումնական և դաստիարակչական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալները, ամբիոնների, մեթոդմիավորումների նախագահները, կուրսղեկները, դասախոսները, արտադրական ուսուցման վարպետները, կառավարման խորհրդի մեկ ներկայացուցիչ, ինչպես նաև այլ խորհրդակցական մարմինների ներկայացուցիչներ:

1. Մանկավարժական խորհուրդը քննարկում է՝

ա) քոլեջի զարգացման ծրագիրը և երաշխավորում է այն խորհրդի հաստատմանը.

բ) միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) պետական չափորոշիչներին համապատասխան միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ծրագրերի իրագործման հարցերը` սովորողների հակումներին ու ընդունակություններին նրանց կյանքի և առողջության պահպանմանը համապատասխան.

գ) ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ տարվող արտալսարանային և արտաքոլեջային աշխատանքների կազմակերպման հարցերը.

դ) ամբիոնների և մեթոդմիավորումների կողմից քննարկված ուսումնական առարկաների չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, ինչպես նաև նոր փորձարկվող դասագրքերը, ձեռնարկները և այլ նյութեր.

ե) քոլեջում կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական (տեղեկատվական, հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, հատուկ մանկավարժական, մեթոդական, առողջապահական և այլ բնույթի) ծառայություններ մատուցելու հարցը.

զ) ուսումնական գործընթացին վերաբերող այլ հարցեր:

2. Մանկավարժական խորհրդին են ներկայացվում ամբիոնների և մեթոդմիավորումների կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները:

3. Մանկավարժական խորհուրդը որոշումներ է ընդունում քոլեջի աշխատանքային ռեժիմի և աշխատանքային շաբաթվա տևողության մասին:

4. Օրենքով սահմանված կարգով սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կամ խրախուսում կիրառելու մասին:


«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի Մանկավարժական խորհրդի կանոնակարգը