02.10.2022թ., Կիրակի

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ


Շարունակական կրթության, կարիերայի և արտաքին կապերի բաժինը շարունակական կրթության ուղղությամբ աշխատում է Գորիսի պետական համալսարանի և Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հետ՝ քոլեջի և նշված համալսարանների միջև կնքված պայմանագրերի շրջանակներում: Շարունակական կրթության բաժնի մասնագետն ապահովում է քոլեջի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակումը վերոնշյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: 


ԿԱՐԻԵՐԱ


Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի հիմնական նպատակն է նպաստել քոլեջի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և տարածաշրջանի ուսումնական հաստատությունների հետ կապի զարգացմանը, աշխատանքային շուկայում քոլեջի ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության աճին, շրջանավարտների և քոլեջի միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության զարգացմանը:

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կարևորագույն գործառույթներից է քոլեջի առջև առաջադրված որակի ապահովման խնդիրների լուծմանը նպաստելը. քոլեջում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ շրջանավարտների և շրջանավարտների մասնագիտական որակների վերաբերյալ  արտաքին շահակիցների  հարցման իրականացումը, արդյունքների մշակումը և վերլուծությունը:


ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ


Շարունակական կրթության, կարիերայի և արտաքին կապերի բաժինն արտաքին կապերի ուղղությամբ իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

  1. օտարերկրյա պետություններում և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բուհերի, մուհերի հետ կապերի հաստատում ու զարգացում, միջքոլեջային համագործակցության պայմանագրերի մշակում,
  2. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բուհերի, մուհերի հետ դասախոսների փոխանակում և վերապատրաստում,
  3. միջազգային և միջհանրապետական փորձի ուսումնասիրության և դրա կիրառման միջոցով կրթական ծրագրերի բարելավման առաջարկների մշակում,
  4. քոլեջում իրականացվող միջազգային և միջհանրապետական ծրագրերի վերաբերյալ ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի իրազեկում,
  5. կրթական ծառայությունների արտահանման աջակցություն (ՀՀ այլ տարածաշրջաններից քաղաքացիների ներգրավում),
  6. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
  7. քոլեջի տնօրենի հրամանով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված  այլ գործառույթներ:

Մարինե Մաթևոսյան

Շարունակական կրթության, կարիերայի և արտաքին կապերի բաժնի մասնագետ

Էլ. փոստ՝ marine.matevosyan77@mail.ru


Շարունակական կրթության, կարիերայի և արտաքին կապերի բաժնի կանոնակարգերը


«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շարունակական կրթության ստորաբաժանման կանոնակարգը
«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի արտաքին կապերի ստորաբաժանման կանոնակարգը
«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կարիերայի ստորաբաժանման կանոնակարգը