02.10.2022թ., Կիրակի

Առաքելությունը

Որակի ապահովման կենտրոնը (ՈԱԿ) Գորիսի պետական քոլեջի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի առաքելությունը քոլեջում որակի ներքին ապահովման մեխա­նիզմ­ների գործադրումը և որակի շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումն է: 

ՈԱԿ-ը խնդիրների լուծման նպատակով համագործակցում է ԳՊՔ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և արտաքոլեջային տարբեր կազմակերպությունների հետ և իրականացնում իր առջև դրված հիմնական գործառույթները։

Կենտրոնի խնդիրներն են.

 • ԳՊՔ որակի ապահովման (ՈԱ) քաղաքականության և ռազ­մա­­վարու­թյան մշակում և պարբերական վերանայում, վարչական աջակցություն բոլոր մա­կար­դակներում՝ դրանց իրագործ­մանը:
 • Որակի միասնական չափանիշների պահպա­նում, ՈԱ գործընթաց­ների ներդաշնակեցում և իրականացում ԳՊՔ գոր­ծու­նեության բոլոր հիմնա­կան ոլորտներում:
 • Կրթության որակի համար ԳՊՔ հաշվետվողա­կանու­թյան ապահովում ներքին (ուսանողներ, դասախոսական և վարչական կազմ) և արտաքին (դիմորդներ, շրջանավարտներ, գործատու­ներ, պետություն և հասարա­կու­թյուն) շահեկիցների առջև:
 • Կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղծում և վարչական օժանդակություն` քոլեջի և նրա կրթա­կան ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմա­գրման համար, որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործըն­թացների միջև կապի ապահովում:
 • Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային ՈԱ գործա­կա­լություննե­րի և քոլեջների ու համալսարանների ՈԱ կենտրոնների հետ կապերի հաստատում և ամրապնդում:

Կենտրոնի գործառույթներն են.

 • մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է որակի ներքին ապահովման գործընթացները, զեկուցում դրանց արդյունքների մասին, սահմանում է որակի ներքին չափանիշներ և չափորոշիչներ` ընդունված եվրոպական պահանջներին համահունչ,
 • մշակում է ԳՊՔ ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերը,
 • համակարգում, վերահսկում և վարչական աջակցություն է տրամադրում ՈԱ գործընթացների իրականացմանը ԳՊՔ բոլոր ստորաբաժանումներում,
 • ապահովում է ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկությունը, դրանցում ուսանողների, շրջանավարտների, հիմնական գործատուների և արտաքին փորձագետների գործուն մասնակցությունը,
 • կազմակերպում է ԳՊՔ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացը, համապատասխան զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը,
 • համակարգում է քոլեջի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ,
 • համագործակցում է ՀՀ մասնագիտական կրթության Որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի հետ,
 • ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված չափորոշիչներին,
 • պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման համար, համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ԳՊՔ բոլոր ստորաբաժանումներում,
 • կազմակերպում է կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման գործընթացները` ՈԱ ընթացակարգերին համապատասխան, ստուգում է նոր և վերանայված կրթական ծրագրերի փաստաթղթային փաթեթները,
 • համակարգում է ԳՊՔ կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատումը և օժանդակում դրանց արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին,
 • մշակում և իրականացնում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման ՈԱ գործիքակազմը (հարցումներ, ֆոկուս-խմբեր և այլն) և ընթացակարգերը,
 • համագործակցում է ԳՊՔ մանկավարժական խորհրդի, ամբիոնների ու մեթոդմիավորումների, ՈԱ մշտական հանձնաժողովի հետ և աջակցում նրանց աշխատանքներին:

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ


Ավանեսյան Սերգեյ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մասնագիտությունների գծով փոխտնօրեն, Որակի ապահովման աջակից

Էլ. փոստ՝ sergeyavanesyan@mail.ru


Ջուլհակյան Դավիթ

Լեզվահասարակագիտական ամբիոնի վարիչ, Որակի ապահովման աջակից

Էլ. փոստ՝ julhakyan.davit@gmail.com