02.10.2022թ., Կիրակի

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ


Գորիսի պետական քոլեջի ուսումնական բաժինը ստորաբաժանում է, որը գործում է իր կանոնակարգի հիման վրա` նպատակ ունենալով կազմակերպել ու հսկել քոլեջում ուսուցման ողջ գործընթացը, ապահովել ուսուցման արդյունավետության շարունակական բարձրացումը:

Ուսումնական բաժնի աշխատանքները կազմակերպում և համակարգում է ուսումնական գծով փոխտնօրեն Սերգեյ Ավանեսյանը:

Գորիսի պետական քոլեջում ուսուցումը կազմակերպվում է ստոկհոլմյան գործընթացին համապատասխան, որի հաջող գործարկմանը նպաստում է ուսումնական բաժնի, ամբիոնների և մեթոդմիավորումների համատեղ արդյունավետ աշխատանքը:

Ուսումնական բաժնի գործառույթները ներառում են`

  • ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կատարման ընթացքի ամենօրյա հսկումը: Ժամանակացույցի կատարման ընթացքում խախտումներ կամ շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում համապատասխան միջոցառումների կազմակերպումը և առաջարկությունների ներկայացումը քոլեջի տնօրենին` համապատասխան որոշում կայացնելու համար
  • ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը, ուսումնական ծրագրերի կատարումը, դասավանդման որակի և կրթական չափորոշիչներով և ծրագրերով սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջների ապահովումը
  • ուսումնական պլաններով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքի օպերատիվ հսկումը
  • ամբիոններում, մեթոդմիավորումներում պարտադիր ուսումնական աշխատանքների առկայության հսկումը
  • ուսումնական ընդհանուր ծանրաբեռնվածության և դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածությունների կազմման համար անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում ամբիոններին և մեթոդմիավորումներին
  • քննաշրջանների կազմակերպում. միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգարքների և քննությունների կազմակերպումը
  • քննաշրջանների արդյունքների ամփոփում և համապատասխան միջոցառումների կազմակերպումը
  • քննաշրջանների ժամանակ քննությունների ընդունման կարգի պահպանման հսկումը
  • ավարտական միջոցառումների կազմակերպումը (ավարտական աշխատանքներ, ավարտական քննություններ, հանձնաժողովների կազմի առաջարկություններ և այլն):

Ավանեսյան Սերգեյ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մասնագիտությունների գծով փոխտնօրեն

Էլ. փոստ՝ sergeyavanesyan@mail.ru


«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական մասի կանոնակարգը