02.10.2022թ., Կիրակի
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ՀՏ ԵՎ ԱՀԾԱ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏ. ՏԱՐԲ. ՍՏ. ՔՆՆ.
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ I II  
Տնտեսագիտության հիմունքներ   II  
Քաղաքագիտ. և սոց. հիմունքներ   II  
Ռուսաց լեզու I II  
Անգլերեն լեզու I II  
Ֆիզիկական կուլտուրա I II  
Անվտանգություն և առաջին օգնություն   I  
Ալգորիթմների տարրերի կիրառումը   I  
Ծրագրավորման հիմունքներ     II
Պատմություն   I  
Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր     I
Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ     I
ԷՀՄ ճարտարապետություն   I  
Էկոլոգիա և լանդշաֆտագիտության հիմունքներ   II  
Միկրոպրոցեսորներ   I  
Օպերացիոն համակարգեր   I  
Գծային հանր. տարրերը և ֆունկցիոնալ հավ. լուծման մեթոդ.   II  
Տեքստային և գործ. փաստ. մշակ. ու ներկ. տեխնոլոգիան   II  
Ինֆորմացիոն արտապատկերող, ներածող, հիշող սարքեր   II  
       
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
I-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, II-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ