02.10.2022թ., Կիրակի

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏ. ՏԱՐԲ. ՍՏ. ՔՆՆ.
Հայոց լեզու և խոսքի մշ. հիմունքներ 1 2  
Ռուսաց լեզու 1 2  
Անգլերեն 1 2  
Ֆիզիկական կուլտուրա 1 2  
Իմաստասիրության հիմունքներ 1    
Լատիներեն լեզվի հիմունքներ, բժշկական տերմինաբանություն   1  
Մարդու անատոմիա և ֆիզոլոգիա՝ պաթոլոգ. հիմունքներով   1 2
Բժշկական գենետիկայի հիմունքներ   1  
Մարդու կենսագործունեության փուլեր   1,2  
Մանրէաբանության, վիրուսային իմունոլոգիայի հիմունքներ   1,2  
Դեղաբանության հիմունքներ   1 2
Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով   2  
Քույրական գործի հիմունքներ   1 2
Հոգեբանություն   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ