02.10.2022թ., Կիրակի

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 1 2  
Անգլերեն լեզու 1 2  
Ռուսաց լեզու 1 2  
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 1 2  
Քաղաքագիտության հիմունքներ   2  
Լատիներեն լեզվի հիմունքներ բժշկ. տերմինաբանությամբ   2  
Մանրէաբանություն   2  
Անալիտիկ քիմիա   2  
Դեղաբանություն   2  
Ֆարմակ. բուսաբ. հիմունքներով   1,2  
Մարդու անատոմիա, ֆիզ. գենետիկայի հիմունքներով   1 2
Տնտեսագիտության հիմունքներ   2  
Իրավունքի հիմունքներ   2  
Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ   2  
Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով   2  
Օրգանական քիմիա     2
Անօրգանական քիմիա     2
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ