02.10.2022թ., Կիրակի

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դեղագործության կազմակերպում և էկոնոմիկա   1 2
Դեղագործական քիմիա     1
Դեղաբանություն     1
Դեղաձևերի տեխնոլոգիա   2 1
Ֆարմակագնոզիա բուս. հիմունքներով   2 1
Կլինիկական պաթոլոգիա և առաջին բուժօգնություն   2  
Դեղագործական ապրանքագիտություն   2  
Աղետների բժշկություն     2
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
I-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, II-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ