02.10.2022թ., Կիրակի
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0214.04.4  «ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԺԱՆՅԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` գորգագործ
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 1 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Անվճար և վճարովի
Ուսման վճարի չափը՝ 100․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0214.04.4 «Գորգագործություն և ժանյակագործություն» մասնագիտության 0214.01.04.4 «գորգագործ» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

  1. գորգագործ:

   

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0214.04.4 «Գորգագործություն և ժանյակագործություն» մասնագիտության 0214.01.04.4 «գորգագործ» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

  1. Կարդալ տեխնիկական նկարը, ընտրել համապատասխան թելերը, գորգագործական հաստոցի (տորքի) վրա տեղադրել տեխնիկական նկարի համապատասխան չափսերը, իրականացնել տեխնոլոգիական գործընթացը գորգագործական հաստոցի (տորքի) վրա,
  2. Գործել գորգի նախնական կտավը, գործել շղթան, գործել հիմնական կտավը, փաթաթել եզրաթելերը,
  3. Կապել և կտրել հանգույցները, անցկացնել միջնաթելերը ,սանրել և խուզել գործվածքի խավը, կատարել գործվածքի ընթացիկ ստուգում, շրջել գորգի գործվածքը
  4. Գործել գորգի ավարտական կտավը և շղթան ,կտրել գորգի գործվածքը
  5. Կանխել և շտկել արատները
  6. Պահպանել անվտանգության կանոները: