02.10.2022թ., Կիրակի

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ   1  
Քաղաքագիտության և սոց. հիմունքներ   1  
Պատմություն   1  
Ռուսաց լեզու   1,2  
Անգլերեն լեզու   1,2  
Նախադպրոց. հոգեբանություն     2
Էկոլոգիական դաստիարակ. հիմունքներ   1  
Ձեռարվեստ   1  
Նախադպրոցական մանկավարժություն   1  
Խոսքի զարգացում   2  
Մանկական գրակ. և հայ ժողովրդական բանահյուս.   2  
Ընդհանուր աշխ. գործ. հմտություններ   2  
Հաղորդակցման հմտություններ   2  
Մարդու անատոմիա, ֆիզ.` առողջ. հիմունք     1
Անվտանգություն և առաջին օգնություն   1  
Նախ. տարիքի երեխ. ֆիզիկ. դաստ. մեթոդիկա   1,2  
Ֆիզիկուլտուրա    2  
Հայոց լեզու   1  
Տնտեսագիտություն   2  
Քաղ. պաշտպանություն   1  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ