02.10.2022թ., Կիրակի
«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Տնտեսագիտության հիմունքներ   1  
Իրավունքի հիմունքներ   1  
ՀամակարգչԱՅԻՆ օպերատորության հիմունքներ   2  
Հատուկ մանկավարժություն     2
Բնագ. և բնութ. հետ ծանոթ. մեթոդիկա   1  
Խոսքի զարգացմում   1  
Մանկական գրականություն     1
Նախադպրոցականի մանկավարժություն     1
Գրականություն     2
Թատրոն   1  
Մաթ. պատկերացում. ձևավորման մեթոդ.   1 2
Կերպարվեստ   2  
Կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա   2  
Ֆիզկուլտուրա 1 2  
Նախադպրոցականի հոգեբանություն   1  
Ընտանեկան դաստիարակության հիմունքներ   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ