02.10.2022թ., Կիրակի
«ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

Հայոց լեզու     1,2
Հայ գրականություն     1,2
Հայոց պատմություն     1,2
Հասարակագիտություն     1,2
Անգլերեն լեզու     1,2
Ռուսաց լեզու     1,2
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր     1,2
Երկրաչափություն     1,2
Ֆիզիկա     1,2
Քիմիա     1,2
Կենսաբանություն     1,2
Աշխարհագրություն     1,2
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ     1,2
Նախնական զինվորական պատրաստվածություն     1,2
Ֆիզիկական կուլտուրա     1,2
Պատմություն   2  
Անվտանգություն և առաջին բուժօգնություն   1  
Գծագրության հիմունքներ   1  
Թույլտվածքներև նստեցվածքներ, մակերևույթների անհարթություններ   2  
Չափիչ և չափանշման գործիքներ և չափումներ կատարելու հմտություններ   2  
Փայտանյութերի հիմնական հատկությունների բնութագրման ունակություն   1  
Ձեռքի գործիքներով աշխատանքների հմտություններ   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ