02.10.2022թ., Կիրակի
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0916.01.5  «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` դեղագործ
Կրթությունը` միջին մասնագիտական
Կրթության հիմքը՝  հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Վճարովի
Ուսման վճարի չափը՝ 150․000 դրամ
 
Ընդունելությունը՝ քննությամբ՝ «Կենսաբանություն» առարկայից:
 
 
Միջին մասնագիտական կրթության «Դեղագործություն» մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների: Միջին մասնագիտական կրթության «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.  
 1. Դեղագործ՝ մանրածախ դեղագործական կազմակերպությունում
 2. Դեղագործ՝ մեծածախ դեղագործական կազմակերպությունում
 3. Դեղագործ՝ դեղեր արտադրող կազմակերպությունում։

«Դեղագործություն» մասնագիտության շրջանավարտները, ի տարբերություն բուհերի համապատասխան մասնագիտության շրջանավարտների, հնարավորություն ունեն հիմնել դեղագործական կրպակ (դեղատուն), աշխատել դեղագործական կրպակում՝ որպես վաճառող-դեղագործ։                

 
«Դեղագործ» որակավորմամբ մասնագետի մասագիտական պարտականություններ են.          
 • որոշել դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների պահանջարկը
 • ձևակերպել դեղատան տեսականու ապրանքատեսակների պահանջագրերը՝ մատակարարներին
 • մատակարարներից ընդունել դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաները, հարդեղագործական ապրանքները և ստուգել դրանց փաթեթավորման ամբողջականությունը
 • պահպանել դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաները և հարդեղագործական ապրանքները
 • օգտվել պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից, դեղի ներդիր-թերթիկից
 • տարբերակել մարդու օրգանիզմի վրա դեղերի տարբեր դեղաբանական խմբերի ազդեցությունները
 • դասավորել դեղերն ըստ դեղաբանական խմբերի, պահպանման և մերչենդայզինգի կանոնների
 • սպառողներին տրամադրել տեղեկատվա-խորհրդատվական ծառայություն՝ դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների օգտագործման ձևի, պահպանման կանոնների և այլնի վերաբերյալ
 • կատարել բացակայող ԱԴՏ (առանց դեղատոմսերի տրվող, OTC-Over the count) դեղերի հոմանիշային փոխարինում
 • ընդունել դեղատոմսեր, ստուգել բաղադրատարրերի համատեղելիությունը և դեղատոմսի ձևակերպման ճշտությունը
 • պատրաստել դեղատնային պայմաններում տարբեր դեղաձևեր (կարծր, հեղուկ, փափուկ)
 • փաթեթավորել և ձևավորել պատրաստված դեղերը
 • բաց թողնել դեղատանը պատրաստված կամ գործարանային արտադրության դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաները և հարդեղագործական ապրանքները
 • սպառողների հետ իրականացնել հետադարձ կապ, գրանցել և հաղորդել տեղեկություն՝ դեղերի կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ
 • ձևակերպել մուտքային և ելքային օրդերները
 • կատարել ապրանքա-նյութական արժեքների հաշվառում և գույքագրում
 • կատարել դեղատան և դրա ստորաբաժանումների գործունեության տնտեսագիտական վերլուծություն
 • պահպանել դեղագործական էթիկայի և դեոնթոլոգիայի հիմունքները
 • կանխարգելել մասնագիտական հիվանդությունները
 • ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն
 • պահպանել սանիտարական նորմերի, անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության պահանջները։

Ավելի շատ լուսանկարներ՝ այստեղ։

Մասնագիտության շրջանավարտների ցանկը՝ այստեղ: