02.10.2022թ., Կիրակի
ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (տեսական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (գործնական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (անհատական)  
ՄՈԴՈՒԼԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (գնահատման թերթիկի հետ միասին)  
ԱՅԼ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
   
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ԱՄԲԻՈՆ)
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ)  
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՓԱԹԵԹ (ՕՐԱԳԻՐ)
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՌԵՖԵՐԱՏԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ (ՇԱՊԻԿ)
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ (ՇԱՊԻԿ)
ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ
ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

Կարողություններին միտված պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման և իրականացման ուղեցույց:

Ուղեցույցում ներկայացված են ՄԿՈՒ ոլորտում կարողություններին միտված պետական կրթական չափորոշիչների ներդրման և դրանց համապատասխան ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման հետ կապված առանցքային հարցերի վերաբերյալ գործնական նշանակություն ունեցող մանրամասներ: ՈՒղեցույցը կարող է օգտակար լինել ՄԿՈՒ հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների, ինչպես նաև արդյունքներին միտված մասնագիտական կրթության կազմակերպման և իրականացման հարցերով:

ՆՄՄԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ձեռնարկ (2014):

Սույն ձեռնարկը բովանդակում է կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական այն ակտերը, որոնք այս կամ այն կերպ փոխկապակցված են նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական կրթական համակարգի հետ և տեղ չեն գտել հեղինակի՝ 2014 թվականին թվագրված համանման ժողովածուի մեջ:

 

ՆՄՄԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ձեռնարկ (2015):

Հայաստանի հանրապետության նախնական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական կրթական համակարգի իրավական համակարգը ներկայացնող սույն ձեռնարկը ներառում է ոլորտին առնչվող իրավական գրեթե բոլոր ակտերը /ակտերը բերված են բովանդակությունում/: Իրավական ակտերի ժողովածուն նպատակ ունի համակարգում ընդգրկված գրեթե երեք հազարի հասնող աշխատակիցներին մեկ կազմի ներքո տրամադրելու ոլորտի վերաբերյալ թե՛ հիմնադիր, թե՛ կրթության կառավարման պետական լիազոր մարմնի և թե՛ ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման և գործադիր մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները, այլ մանրամասներ: