02.10.2022թ., Կիրակի
«ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

Հայոց լեզու     1,2
Հայ գրականություն     1,2
Հայոց պատմություն     1,2
Հասարակագիտություն     1,2
Անգլերեն լեզու     1,2
Ռուսաց լեզու     1,2
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր     1,2
Երկրաչափություն     1,2
Ֆիզիկա     1,2
Քիմիա     1
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ     1,2
Նախնական զինվորական պատրաստվածություն     1,2
Ֆիզիկական կուլտուրա     1,2
Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ   2  
Իրավունքի հիմունքներ   2  
Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ   1  
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 2    
Հաղորդակցություն   2  
Հյուսնային միացումներ պատրաստելու, ամրացնելու հմտություններ   1  
Փայտամշակման հաստոցներով աշխատանքների հմտություններ   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ